Köpvillkor

Bakgrund

Fabeo AB 559373-5572, nedan Fabeo, är en auktionsfirma som genomför nätauktioner. Fabeo genomför förmedlingsuppdrag för näringsidkare, exempelvis lantbrukare och maskinförsäljare. Fabeo åtar sig även förmedlingsuppdrag för konkursförvaltare för utförsäljning av konkursbo. Fabeo genomför på uppdrag av Säljare/Uppdragsgivare (nedan Säljare), auktioner online varigenom Fabeo förmedlar försäljningsobjektet till den köpare/budgivare (nedan Köpare) som erbjuder högst pris. Avtal ingås då mellan Köparen och Fabeo, men på uppdrag av tredje man. Nedan följer de ”Köpvillkor” som gäller för köp via Fabeos nätauktioner på fabeo.se samt tillhörande sidor när köparen är näringsidkare. För att kunna köpa via auktionstjänsten måste Kunden acceptera dessa villkor samt Fabeos integritetspolicy.

Säljare

Säljaren är den som försäljer sina maskiner och övriga objekt (nedan ”Försäljningsobjekt”) genom Fabeo. Fabeo åtar sig enbart uppdrag att försälja objekt från näringsidkare. Äganderätten kvarstår hos Säljaren till dess att ägandet övergår på Köparen. Fabeo är enbart en förmedlande mellanhand och har således inget ansvar för det objekt som säljs utan detta ansvar åvilar Säljaren.

Köpare

Fabeo förmedlar enbart objekt till Köpare som är registrerade näringsidkare. Fabeo säljer enbart objekt till Köpare som registrerats och godkänts på www.fabeo.se. För att kunna lägga bud måste budgivare acceptera dessa köpvillkor. Genom att registrera sig intygar Köparen att köparen fått del av köpvillkoren samt förbinder sig att följa dem.

För att bli godkänd som Köpare måste Köparen också godkänna integritetspolicyn samt att Fabeo vid bedrivandet av näthandeln äger rätt att använda de uppgifter om bolaget som lämnats vid registreringen.

Köpare ska fylla i korrekta uppgifter om bolaget inklusive kontaktperson. Kontaktpersonen måste vara minst 18 år samt ha behörighet och befogenhet att med bindande verkan för bolaget godkänna köpvillkoren och integritetspolicyn samt genomföra köp.

Köpare får ej låta någon annan använda bolagets konto eller skapa mer än ett konto för samma bolag. Köparen ansvarar för samtliga åtgärder som vidtas vid användandet av kontot.  Kunden får inte heller överlåta eller sälja användarnamn eller lösenord till annan person. Köparen ansvarar för att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella.

Fabeo har rätt att stänga av budgivare och spärra deras konton om Fabeo misstänker att budgivare på något sätt missbrukar sitt konto eller inte efterlever de köpvillkor som föreligger. Om Fabeo misstänker att det föreligger någon form av brottslighet i förhållande till en budgivare så kan Fabeo komma att polisanmäla detta.

Fabeo förbehåller sig rätten att debitera Köparen en avgift motsvarande den kostnad Fabeo haft för att utföra en åtgärd till följd av Köparens eventuella missbruk av auktionstjänsten.

Försäljningsobjekt

Samtliga objekt som förmedlas via Fabeo säljs i befintligt skick. Innan ett Försäljningsobjekt läggs ut på auktion genomför en utav Fabeos representanter en intervju med Säljaren samt tar bilder av och i vissa fall filmar objektet. Underlaget för försäljningen utgörs av den beskrivning som Fabeo tar fram utifrån Säljarens uppgifter samt de bilder och eventuella filmer som tagits. Fabeo vidtar ingen besiktning av försäljningsobjektet utan utgår i sin helhet från Säljarens uppgifter. Det är upp till Köparen att noggrant gå igenom det auktionsunderlag som är tillgängligt. Det ska också observeras att bilder och filmer i vissa fall kan vara missvisande. Det ska noteras att det kan förekomma okända eller dolda fel i de objekt som förmedlas via Fabeo.

Fabeo vidtar ingen egen bedömning av Försäljningsobjektets skick eller värde. Fabeo kan inte garantera att Köparen inte kan finna ett liknande objekt till ett lägre pris.

Det är Köparen och Säljaren som ansvarar för att genomföra ägarbytet och omregistrering på fordon hos Transportstyrelsen.

Reparationsobjekt

Av auktionsunderlaget framgår om försäljningsobjektet är ett reparationsobjekt. Ett reparationsobjekt har inte genomgått en fullständig kontroll eller provkörning. Detta bör en Köpare ta i beaktande vid budgivningen då Försäljningsobjektet kan vara behäftat med fler fel än vad som angivits i auktionsunderlaget. Fabeo ansvarar inte för att objektsbeskrivningen i auktionsunderlaget är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Vid köp av reparationsobjekt föreligger det inte heller någon rätt för Köparen att reklamera köpet. Fabeo ansvarar inte heller för fel i auktionsunderlaget.

Auktion

Fabeo säljer enbart objekt via s.k. nätauktioner. Vid varje Försäljningsobjekt anges hur länge aktuell auktion pågår. Bud kan läggas dygnet runt på igångvarande auktioner och bud kan läggas ända fram till sluttid för auktionen. För det fall bud inkommer vid tidpunkten då auktionen ursprungligen skulle ha avslutats förlängs tiden automatiskt för auktionen med tre minuter intill dess att fler bud inte kommer. Det är högst bud vid tidpunkten för auktionens avslut som är att anse som det vinnande budet.

Efter avslutad auktion kontaktar Fabeo Säljaren och meddelar att auktionen är avslutad samt högsta bud. Därefter kontaktar Fabeo Köparen, dvs. den budgivare som har lagt det högsta budet vid avslutad auktion. Denna kontakt sker via e-post, telefon eller sms. Köparen erhåller då information om vad som händer efter avslutad auktion.

Fabeo friskriver sig från allt ansvar för direkta och indirekta skador eller förluster som Köpare eller Säljare drabbas av på grund av tekniska fel, störningar i kommunikation etc. vid budgivningen. Det är upp till budgivaren att säkerställa att lagda bud har registrerats. Fabeo bär inget ansvar för icke registrerade bud.

Fabeo beslutar ensidigt om en pågående auktion ska avslutas eller börja om på grund av exempelvis tekniska fel, felskrivningar eller annan anledning. Vid driftsstörningar kan Fabeo också besluta om att förlänga auktionen. Fabeo äger rätt att avvisa ett bud och avsluta auktionsprocessen utan att ange skälen härför.

Budgivning och reservationspris

Alla bud som lämnas vid pågående auktioner på Fabeo är bindande. Vid samtliga auktioner finns ett fastställt reservationspris, vilket innebär att Säljaren inte behöver fullfölja försäljningen av objektet för det fall att det högsta budet understiger reservationspriset. På Försäljningsobjektets auktionssida framgår om reservationspriset har uppnåtts eller ej. Även bud som lämnas under reservationspris är dock bindande och kan ej återkallas av Köparen om budet är det högsta vid avslutad auktion. Bud som ligger under reservationspriset är bindande under en period om fem (5) dagar. Fabeo kommer under denna tid att ta kontakt med Köparen och ge besked om Säljaren är villig att fullfölja köpet på aktuell nivå.

Budgivning kan ske genom manuell budgivning eller genom autobud varigenom systemet tillser att nytt bud läggs upp till en på förhand bestämd högsta nivå där systemet följer uppsatta budsteg för Försäljningsobjektet.

En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet. Köparen ansvarar för att erlägga denna avgift i samband med betalning av Försäljningsobjektet.

Köpare har ingen ångerrätt. Det är inte tillåtet att delta i budgivning beträffande egna Försäljningsobjekt eller att genom ombud påverka budgivningen.

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta Försäljningsobjekt.

Avgifter

Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beroende på objekt. Inropsavgiften framgår av den information som anges vid Försäljningsobjektet. Köparen är skyldig att erlägga inropsavgift även för det fall att köpet av Försäljningsobjektet av någon anledning ej fullgörs.

Betalning

Efter avslutad auktion kommer Köparen att erhålla en faktura på köpeskillingen samt inropsavgiften. Fakturan har sju (7) dagars betalningsfrist.

För det fall full betalning ej har erlagts senast på förfallodagen äger Fabeo rätt att kräva fullgörande av köpet samt kräva dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i räntelagen, inkassokrav på 180 kr samt en påminnelseavgift om 60 kr.

På samtliga Försäljningsobjekt tillkommer moms (om inget annat specifikt anges). I samtliga fall visas detta på det aktuella Försäljningsobjektet.

Hämtning av försäljningsobjekt

Fabeo ansvarar inte för transport och frakt ingår inte i köpet av Försäljningsobjektet.

När Fabeo har mottagit betalning av Försäljningsobjektet från Köparen tillser Fabeo att Köparen och Säljaren informeras om detta. Köparen kommer först efter det att betalning mottagits erhålla information om var Försäljningsobjektet finns för avhämtning. Köparen kommer då också erhålla kontaktuppgifter till Säljaren. Det åligger därefter Köparen att kontakta Säljaren för att bestämma tid för avhämtning av Försäljningsobjektet. Det är Köparen som ansvarar för hämtning av Försäljningsobjektet om inte Säljaren och Köparen överenskommer annat.

För det fall Köparen ej avhämtat Försäljningsobjektet inom fem (5) dagar från det att Fabeo meddelat Köparen att betalning har erhållits samt skickat ut kvitto till Köparen utgår ett vite om ettusen (1 000) kronor per dag. Detta gäller dock inte om Köparen och Säljaren skriftligen överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt. I sådant fall börjar vitet att löpa dagen efter den avtalade avhämtningstidpunkten, om Försäljningsobjektet då inte har hämtats.

För det fall Försäljningsobjektet inte hämtats inom femton (15) dagar från avslutad auktion har Säljaren rätt att häva köpet och sälja Försäljningsobjektet till annan. Detta under förutsättning att Köparen och Säljaren skriftligen inte har överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt. Se vidare under ”Hävningsrätt”.

Om Försäljningsobjektet ej avhämtas inom femton (15) dagar från avslutad auktion förlorar Köparen sin rätt att reklamera Försäljningsobjektet. Detta gäller oavsett om Köparen och Säljaren skriftligen har överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt. Detta då Försäljningsobjektets skick kan påverkas av yttre omständigheter.

Om Säljaren inte ger Köparen möjlighet att hämta Försäljningsobjektet inom den ovan angivna tidsfristen och parterna inte överenskommit annat så äger Köparen rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet. Köparen ska i detta fall framställa krav på fullgörelse eller hävning direkt gentemot Säljaren. För det fall att Köparen kan påvisa att förutsättningarna för hävning är uppfyllda äger Köparen rätt att erhålla återbetalning av den köpeskilling som har erlagts till Fabeo. Köparen äger dock ej rätt att återfå inbetald inropsavgift.

Säljaren ansvarar ej för en försämring av Försäljningsobjektets skick som uppkommer efter den tid då objektet skulle ha avhämtats. 

Hävningsrätt

Vid utebliven betalning har Säljaren via Fabeo rätt att häva köpet. Köparen är då skyldig att erlägga inropsavgiften samt ersättning för eventuell skada eller förlust som Säljaren och/eller Fabeo orsakats till följd av hävningen, exempelvis kostnader för en omförsäljning.

Hävningsrätt föreligger även i de fall då Köparen inte har avhämtat egendomen inom femton (15) dagar från det att auktionen avslutats. Detta under förutsättning att Köparen och Säljaren skriftligen inte har överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt.

Vid hävning äger Säljaren via Fabeo rätt att sälja Försäljningsobjektet till ny Köpare. Säljaren och/eller Fabeo äger rätt att från den ursprungliga Köparen kräva ersättning för det fall omförsäljningen sker till ett pris som understiger det högsta bud som den ursprungliga Köparen lagt. Ersättningens storlek uppgår till skillnaden mellan det ursprungliga högsta budet och den faktiska försäljningssumman vid omförsäljningen. Ersättning ska även i detta fall utgå för exempelvis kostnader för omförsäljningen.

Eventuella krav som Köparen, Säljaren eller Fabeo har gentemot annan part med anledning av hävning ska framställas direkt gentemot ansvarig part.

Objektets skick

Alla objekt som förmedlas via Fabeo säljes i befintligt skick. I och med att det främst säljes begagnade objekt via Fabeo kan brister och fel förekomma. Fabeo tar inget ansvar för Försäljningsobjektets skick.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Köparen upplyses härmed om vikten av att i samband med avhämtning undersöka Försäljningsobjektets skick i förhållande till beskrivningen i auktionsunderlaget. Så snart Köparen tar med försäljningsobjektet från platsen för avhämtning anses Försäljningsobjektet vara godkänt och köpet fullbordat. För det fall Köpare anlitar ombud eller speditör för upphämtning av objektet anses objektet vara godkänt och köpet fullbordat när Försäljningsobjektet lämnar den plats varvid hämtning har skett. Säljaren ansvarar inte för fel eller brister som uppkommer efter hämtning eller som Köparen inte har påpekat vid avhämtningen.

För det fall Försäljningsobjektet har sålts via en s.k. yard sale ska det som anges ovan tillämpas på så sätt att godkännande av Försäljningsobjektet ska ske innan det medtages från området för yard sale. Yard sale innebär att Köparen undersöker Försäljningsobjektet på plats innan bud läggs.

Reklamation

Om Köparen vill reklamera köpet ska detta göras direkt till Säljaren. Om Köparen vill framställa någon annan form av krav gentemot Säljaren med anledning av köpet ska Köparen vända sig direkt till Säljaren. Fabeo är enbart en mellanhand som tillser att Försäljningsobjektet förmedlas via auktion. Fabeo bär således inget ansvar gentemot Köparen för Försäljningsobjektet. Fabeo kan vara behjälplig genom att besvara frågor, men kommer ej att agera ombud för endera part för det fall tvist uppstår.

Om Försäljningsobjektet ej avhämtas inom femton (15) dagar från avslutad auktion förlorar Köparen sin rätt att reklamera Försäljningsobjektet. Detta gäller oavsett om Köparen och Säljaren skriftligen har överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt. Detta då Försäljningsobjektets skick kan påverkas av yttre omständigheter.

Fel i auktionsunderlag

Fabeo reserverar sig för eventuella tryckfel eller skrivfel i auktionsunderlag eller på annat sätt på hemsidan. Uppgifterna i objektsbeskrivningen kan på grund av tillkommande omständigheter komma att ändras under auktionens gång. Ändringar och tillägg kommer att anges i objektsbeskrivningen. Det åligger således Köparen att under hela auktionens gång uppdateras sig beträffande innehållet i objektsbeskrivningen. Tillkommer omständigheter som väsentligt påverkar marknadsvärdet för Försäljningsobjektet förbehåller sig Fabeo rätten att ta bort Försäljningsobjektet från auktionen och därefter starta ny auktion med justerad objektsbeskrivning och justerat reservationspris. 

Ändring av köpvillkoren

Fabeo äger rätt att ändra köpvillkoren utan inhämtande av godkännande från Säljare och Köpare. Genom godkännande av köpvillkoren blir Köparen bunden av de vid varje tidpunkt gällande köpvillkor, vilket innebär att för det fall Fabeo gör tillägg eller ändringar i köpvillkoren är Köparen bunden av dessa. Nya eller justerade köpvillkor gäller från och med den tidpunkt då köpvillkoren publicerats på Fabeos hemsida.

Tillämplig lag

Tvist rörande giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt. I första hand ska parterna försöka lösa tvisten genom förhandling.an parterna ej komma överens ska tvisten avgöras i svensk domstol.

Senast ändrad: 2024-04-30

Translate